Hotline:
0937 500 300

Sự kiện thi công đặc biệt - 2014

Sự kiện thi công đặc biệt giai đoạn này là khởi công các hạng mục tiếp theo cho các phân đoạn cầu cạn, cầu đặc biệt và nhà ga cụ thể:   

 • Ngày 19/02/2014 : Khởi công cầu vượt sông Rạch Chiếc   
 • Ngày 25/02/2014 : Khởi công khoan cọc nhồi phân đoạn cầu cạn VD14 (đoạn cầu vượt nút giao thông trạm 2- Thủ Đức)   
 • Ngày 06/03/2014 : Đổ bê tông cọc nhồi đầu tiên DBP1-03 cầu Diện Biên Phủ.
 • Ngày 06/04/2014 : Đổ bê tông cọc nhồi đầu tiên cho VD03.
 • Ngày 10/05/2014 : Đổ bê tông cọc đầu tiên tại ga An Phú.
 • Ngày26 /06/2014 : Đổ bê tông bệ trụ đầu tiên tại ga Công nghệ cao.
 • Ngày 30/07/2014 : Đổ bê tông bệ trụ đầu tiên tại ga Thảo Điền.
 • Ngày 31/07/2014 : Đổ bê tông cọc nhồi đầu tiên tại VD15.
 • Ngày 16/08/2014 : Đổ bê tông mũ trụ đầu tiên tại VD07.
 • Ngày 19/08/2014 : Đổ bê tông cọc nhồi đầu tiên tại Cầu Văn Thánh.
 • Ngày 23/08/2014 : Đổ bê tông bệ trụ đầu tiên tại cầu Sài Gòn.
 • Ngày 28/08/2014 : Đổ bê tông cọc nhồi đầu tiên tại VD02.
 • Ngày 01/08/2014 : Đổ bê tông bệ trụ đầu tiên tại ga Phước Long.
 • Ngày 14/08/2014 : Đổ bê tông bệ trụ đầu tiên tại ga Bình thái.
 • Ngày 30/08/2014 : Đổ bê tông bệ trụ đầu tiên tại ga Thủ đức.
 • Ngày 05/09/2014 : Đổ bê tông bệ trụ đầu tiên tại ga Rạch Chiếc.
 • Ngày 14/09/2014 : Đổ bê tông trụ đầu tiên SG2 cầu Sài gòn.
 • Ngày 17/09/2014 : Đổ bê tông bệ trụ đầu tiên DBP2 tại cầu Điện Biên Phủ.
 • Ngày 19/09/2014 : Đổ bê tông cọc nhồi đầu tiên tại ga Tân cảng.
 • Ngày 27/09/2014 : Đổ bê tông trụ đầu tiên tại ga Khu Công nghệ cao.
 • Ngày07/10/2014  : Đổ bê tông thân trụ đầu tiên tại ga Bình Thái.
 • Ngày 10/10/2014 : Đổ bê tông cọc nhồiđầu tiên VD05.
 • Ngày 13/10/2014 : Đổ bê tông thân trụ đầu tiên tại ga Phước Long.
 • Ngày 16/10/2014 : Đổ bê tông mũ trụ đầu tiên VD11.
 • Ngày 03/11/2014 : Đổ bê tông cọc nhồi đầu tiên tại ga Suối Tiên.
 • Ngày 13/11/2014 : Đổ bê tông mũ trụ đầu tiên VD06.
 • Ngày 15/11/2014 : Đổ bê tông mũ trụ đầu tiên VD13.
 • Ngày 18/11/2014 : Đổ bê tông thân trụ đầu tiên VD03.
 • Ngày 06/12/2014 : Đổ bê tông thân trụ đầu tiên VD15.